VITON (FPM/FKM)

 
DT  0,5 mm/ 0v  /1200/ VITON 75 ShA
 
64,480 €
na objednávku
Kód: 17 1200 005,22
DT  1,0 mm/ 0v  /1200/ VITON 75 ShA
 
90,630 €
Skladom: 2  M2
Kód: 17 1200 010,22
DT  1,5 mm/ 0v  /1200/ VITON 75 ShA
 
135,950 €
Skladom: 1  M2
Kód: 17 1200 015,22
DT  2,0 mm/ 0v  /1400/ VITON 75 ShA
 
181,380 €
Skladom: 1  M2
Kód: 17 1200 020,22
DT  3,0 mm/ 0v  /1200/ VITON 75 ShA
 
271,900 €
Skladom: 2  M2
Kód: 17 1200 030,22
DT  3,0 mm/ 0v  /1400/ VITON 75 ShA
 
391,530 €
Skladom: 1  M2
Kód: 17 1400 030,22
DT  4,0 mm/ 0v  /1200/ VITON 75 ShA
 
362,550 €
Skladom: 4  M2
Kód: 17 1200 040,22
DT  5,0 mm/ 0v  /1200/ VITON 75 ShA
 
453,200 €
Skladom: 8  M2
Kód: 17 1200 050,22
DT  6,0 mm/ 0v  /1200/ VITON 75 ShA
 
543,830 €
Skladom: 1  M2
Kód: 17 1200 060,22